”MEDLING”

Jag tar uppdrag från tingsrätter att,

1) enligt Föräldrabalken  6 kap 18a§, medla mellan föräldrar som är i en tvist runt gemensamma barns umgänge, boende och vårdnad.  I dessa uppdrag meddelar jag tingsrätten bara det som föräldrarna har kommit överens om eller om de inte har kommit överens.

eller

2) att  enligt Föräldrabalkens 21 kap 2§ utreda varför en av parterna inte gör såsom det åligger dem enligt en tidigare dom i  frågor om umgänge, boende eller vårdnad, sk verkställighet av aktuell dom, samt att klarlägga barnets inställning. I dessa uppdrag skall jag skriva en rapport om parternas och barnets inställning.
Jag kan då också lämna en bedömning hur det kan påverka barnet om verkställigheten genomförs. Dock är föräldrabalken ganska sträng i sin tolkning av verkställighet ”Rätten skall vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa”

Jag har haft uppdrag för följande tingsrätter:

Växjö-, Varbergs, Göteborgs-, Eksjö-, Faluns- och Alingsås tingsrätt